Integritetspolicy

Med denna Integritetspolicy kommer CS Optik AB (”Greens Optik”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) att förklara hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att databehandlingen sker på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. Från och med 25 maj 2018 tillämpas Allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) inom EU/EES. [1].

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

  1. Allmänt

Greens Optik respekterar integriteten hos våra kunder och andra. Vi har antagit denna policy som ett steg mot att ge ett starkt skydd för de personuppgifter vi behandlar. Med stor omsorg för att skydda och respektera din integritet strävar vi efter att upprätthålla en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter. Av den anledningen har Greens Optik vidtagit nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörigt tillträde, obehörig användning, ändring och radering.

  1. Definitioner

2.1 ”Personuppgifter” är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Sådan data kan till exempel vara namn, bild, personnummer, e-postadress och hemadress, IP-adress, information om kompetens, utbildning eller tidigare erfarenhet.

2.2 ”Personuppgiftsansvarig” är den fysiska eller juridiska personen, offentliga myndigheten, institutionen eller annat organ som bestämmer syftet och sättet att behandla personuppgifter på, d.v.s. varför och hur personuppgifter behandlas.

2.3 ”Personuppgiftsbiträde” är en enhet som behandlar personuppgifter på uppdrag av personuppgiftsansvarig.

2.4 ”Underbiträde” är ett tredje parts-biträde som givits uppdrag av det personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

2.5 ”Behandling” av personuppgifter betyder, i huvudsak, en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

  1. Vår Behandling av dina Personuppgifter

3.1 Introduktion

Greens Optik behandlar uppgifter för din räkning. Det innebär att du bestämmer varför och hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har några frågor om hur dina Personuppgifter behandlas, vänligen kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som finns på vår webbsida.

3.2 Vilka Personuppgifter samlas in och varför?

Greens Optik samlar in uppgifter när du till exempel använder våra tjänster, samtycker till våra utskick, ansöker om jobb, deltar i enkäter eller kontaktar oss i olika typer av frågor.

Greens Optik samlar även in personuppgifter som är nödvändiga för att administrera din kundrelation med oss och för att tillhandahålla tjänster i enlighet med vårt ömsesidiga avtal. Detta inkluderar information som ditt personnummer, namn och telefonnummer, din adress och e-postadress, men kan också innehålla annan information, till exempel IP-adress.

3.2.1 Uppgifter du ger oss direkt

Vi kan hämta information direkt från dig när du ger oss Personuppgifter. Den information som vi kan komma att samla in från dig inkluderar:

namn; personnummer; adress; e-postadress; telefonnummer; titel och arbetsplats;meritförteckning;

foto; kopia av ID-kort; signatur.

3.2.2 Uppgifter som hämtas in automatiskt när du besöker våra webbsidor

Vi (och tredje parts tjänsteleverantörer som agerar på våra vägnar) använder cookies och andra verktyg (som webbanalysverktyg och pixeltaggar) för att automatiskt samla in information om dig när du använder Greens Optik webbplats, med förbehåll för villkoren i denna Integritetspolicy och tillämpliga lagar och förordningar. De typer av uppgifter som samlas in automatiskt kan innehålla:

information om vilken typ av webbläsare du använder; användarbeteende och interaktionsdata för de webbsidor du har tittat på; din IP-adress; språket i din webbläsare; din geografiska plats (begränsad till stad och land); din nätoperatör.

3.2.3 Information som hämtas in från andra källor

Vi kan få personuppgifter om dig från andra legitima källor, inklusive information från kommersiellt tillgängliga källor, såsom offentliga databaser och data-aggregatörer, samt information från tredje part. De typer av personuppgifter som vi kan hämta från sådana källor inkluderar:

namn; adress; e-postadress; telefonnummer; faxnummer; titel och arbetsplats; referenser (i anställningsprocessen).

3.3 För vilket syfte behandlas personuppgifter?

3.3.1 Greens Optik strävar efter att följa gällande lagar, regler och förordningar som styr över integritet och dataskydd. När så är nödvändigt anpassar vi vår Behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy för att säkerställa laglig efterlevnad.

3.3.2 De personuppgifter som Greens Optik samlar om dig kommer att användas för:

att följa lagliga krav eller lagliga auktoritetsförfrågningar; administrativa och interna affärsändamål;

att förse dig med produkter och tjänster samt att informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang; att utvärdera och förbättra vårt erbjudande till, och kommunikation med, kunder;

utveckling av vår verksamhet och våra tjänster; databehandling för reklamändamål; statistik.

3.3.3 Vid utvärdering av potentiella nya kandidater för anställning hos Greens Optik samlar vi även in personuppgifter som ska användas för:

att utvärdera sökandens kvalifikationer; profilering i anställningsprocessen.

3.4 Laglig grund för behandling av personuppgifter

3.4.1 Vi Behandlar alltid dina Personuppgifter i enlighet med gällande lag.

3.4.2 Medgivande till behandling av personuppgifter.

Personuppgifter kan Behandlas efter samtycke av den registrerade. Innan samtycke lämnas ska den registrerade informeras i enlighet med denna Integritetspolicy. Samtyckesförklaringen ska erhållas skriftligen eller elektroniskt för dokumentation. Under vissa omständigheter, som telefonsamtal, kan samtycke ges muntligt. Beviljandet av samtycke måste dokumenteras.

3.4.3 Behandling av personuppgifter på grund av rättslig förpliktelse.

Behandling av personuppgifter är också tillåtet om nationell lagstiftning begär, kräver eller tillåter detta. Typen och omfattningen av behandlingen måste vara nödvändig för den lagligt godkända databehandlingsverksamheten och måste följa gällande lagbestämmelser.

3.4.4 Behandling av personuppgifter på grund av berättigade intressen

Personuppgifter kan också behandlas om det är nödvändigt för ett berättigat intresse hos Greens Optik. Berättigade intressen är i allmänhet rättsliga (t.ex. insamling av utestående fordringar) eller kommersiell karaktär (t.ex. undvikande av kontraktsbrott). Personuppgifter får inte behandlas för berättigat intresse om det i enskilda fall finns bevis för att den registrerades intressen ska skyddas, och att detta har företräde. Innan personuppgifter Behandlas är det nödvändigt att avgöra om det finns intressen som ska skyddas. Greens Optik kan till exempel ha ansett att vi har ett berättigat intresse för att kunna uppfylla våra skyldigheter och åtaganden gentemot dig.

3.4.5 Användardata och internet

Om personuppgifter samlas in, bearbetas och används på webbplatser eller i appar måste de registrerade informeras om detta i ett integritetsutlåtande och i förekommande fall informeras om cookies. Integritetsutlåtanden och eventuell cookiesinformation måste integreras så att de är lätta att identifiera, direkt tillgängliga och konsekvent tillgängliga för de registrerade. Om användningsprofiler (spårning) skapas för att utvärdera användningen av webbplatser och appar, måste de registrerade alltid informeras i integritetsutlåtandet. Personlig spårning får endast utföras om det är tillåtet enligt nationell lagstiftning eller efter samtycke från den registrerade. Om spårningen använder en pseudonym, ska den registrerade få chansen att välja bort spårning i sekretessutlåtandet. Om webbplatser eller appar kan få tillgång till personuppgifter inom ett område som är begränsat till registrerade användare, måste identifieringen och godkännandet av den registrerade erbjuda tillräckligt skydd vid åtkomst.

3.4.6 Förutom ovan angivna syften behandlas dina personuppgifter för det övergripande syftet att administrera, hantera och uppfylla våra skyldigheter gentemot dig enligt vårt ömsesidiga avtal.

3.4.7 Om vi kommer att behandla dina personuppgifter för något annat ändamål än de som nämnts ovan informerar vi dig.

3.5 Hur länge lagras personuppgifter?

3.5.1 Den information vi samlar om dig kommer att sparas under vår affärsrelation med kunden. Vi kommer dock att ta bort din personliga information fem (5) år från när affärsrelationen avslutats.

3.5.2 Observera att vissa uppgifter måste lagras under en längre tid, även efter att ett affärsförhållande har avslutats, när det krävs enligt nationell lagstiftning. Sådana krav kan exempelvis framgå av skattelagstiftning eller bokföringslagar. I vårt fall även av patientjournallagen tio (10) år från senaste journalanteckning. Observera också att vissa domännamnregister också kräver att viss data lagras under en längre tid.

3.5.3 Ingen information om dig kommer att sparas längre än vad som är nödvändigt eller på ett sätt som strider mot lagen.

 

  1. Utgivande av personuppgifter

4.1 Vi har rätt att anlita Underbiträden för att behandla personuppgifter på dina vägnar.

Om vi anlitar underbiträden för att behandla personuppgifter på dina vägnar, är vi fullt ansvariga gentemot dig för sådana underbiträden.

4.2 Företag som behandlar personuppgifter på våra vägnar kommer alltid att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss för att säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls av våra partners. När det gäller icke-EU/EES-partners, tas särskilda skyddsåtgärder, exempelvis tecknandet av avtal som innehåller standardiserade klausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen.

4.3 Dina personuppgifter kan också lämnas ut till tredje part när (i) det krävs enligt lag, andra lagstadgade eller statliga beslut, eller (ii) information lämnas till försäkringsbolag, banker eller förmånspartners enligt ovan.

4.4 Vi kan också avslöja personuppgifter till tredje part, till exempel polisen, skattemyndigheten eller någon annan myndighet, vid en brottsutredning eller om vi annars är skyldiga att lämna sådan information utifrån lag eller myndighetsbeslut.

4.5 Greens Optik kommer inte att avslöja dina personuppgifter i någon annan mån än vad som beskrivs i detta avsnitt

  1. Dina rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar

5.1 Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagar, begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig när som helst. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade, begära att vi raderar dina personuppgifter, begränsa vår behandling av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter.

5.2 När behandlingen baseras på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke till den behandlingen när som helst.

5.3 Om du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan.

5.4 Du har också rätt att när som helst lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

  1. Cookies

6.1 Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten del data som skickas från en webbsida och som lagras i en användares webbläsare, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet medan användaren surfar på webbsidan. En cookie kan hjälpa webbsidans leverantör att känna igen din enhet nästa gång du besöker webbsidan, ge dig tillgång till vissa funktioner på webbsidan och/eller registrera dina surfmönster. Det finns annan teknik som pixel-taggar, webbuggar, webblagring och andra liknande filer och teknologi som kan ha samma funktioner som cookies. Vi använder termen ”cookies” för cookies och all sådan liknande teknologi.

Vi använder både ”persistent cookies” och ”session cookies”. Medan persistent cookies kvarstår på din dator under en längre tid tas sessions cookies automatiskt bort när webbläsarfönstret är stängt.

6.2 Vi använder följande cookies för de ändamål som anges nedan:

6.2.1 Functional cookies

Vi använder functional cookies för att styra vissa funktioner på webbsidan och för att optimera din användning av vår webbsida, vilket betyder att när du fortsätter att använda eller komma tillbaka till webbsidan kommer webbplatsen att tillhandahållas som du tidigare har begärt, t.ex. komma ihåg din anpassning och webbsidans inställningar.

6.2.2 Analytical/performance cookies

Dessa cookies tillåter oss att känna igen och räkna antalet besökare på vår webbsida och se hur besökarna flyttar när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra hur vår webbplats fungerar, till exempel genom att se till att användarna hittar det de letar efter enkelt. Vi använder också informationen i statistik- och marknadsföringssyfte.

6.2.3 Tredjeparts-cookies

Vi får tillåta våra partners att använda cookies på webbsidan för samma ändamål som identifierats ovan. Vi kan också använda tjänsteleverantörer som agerar på våra vägnar att använda cookies för ovan angivna ändamål. För närvarande använder vi en webbanalystjänst och verktyg som tillhandahålls av en tredje part som samlar in uppgifter som så som din IP-adress.

 6.3 De flesta webbläsare tillåter dig att hantera dina cookiepreferenser. Du kan ställa in din webbläsare för att vägra cookies eller radera vissa cookies. I allmänhet bör du också kunna hantera liknande teknik genom att använda webbläsarens inställningar.

Observera att om du väljer att blockera cookies kan det hända att vår webbsida inte fungerar på rätt sätt.

  1. Kontaktuppgifter

7.1 Företagets kontaktuppgifter

7.1.1 Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att hantera din information är Greens Optik. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill ha information och kontaktuppgifter till den utsedda ansvariga personen för personuppgifter, var god kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

greensoptik@klarsynt.se

(+46) 0660-19600